فلسفه و نگرش شرکت سایپا

فلسفه و نگرش شرکت سایپا :

شرکت اتوموبیل سازی سایپا دارای 5 اصل و نگرش می باشد . این 5 اصل به شرح ذیل می باشد :

1.رشد داشتن مستمر و همچنین متوازن .2.به وجود آوردن ارزش همیشگی برای ذینفعان.3. رهبری کردن هزینه رقابتی .3. رسیدن به بهترین برند ایرانی . 4. كمينه سازي ريسك در سرمايه گذاري .

این موارد گفته شده در بالا خود در قالب برنامه راهبر شرح داده می شود و همچنین اجرا می گردد :

رشد متوازن و مستمر

گروه سايپا از طريق برنامه ريزي جامع و كامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر مي دارد. اين گروه رشد متوازن را در دو حوزه زير مورد توجه قرار داده است:

  • توسعه كسب و كار
  • منابع انساني

ارزش پايدار براي ذينفعان

گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همين خصوص توجه به موارد زير ضروري است:

  • ايجاد ارزش پايدار در زنجيرة صنعت خودرو
  • ايجاد و توسعه فرصت براي مشتريان
  • ايجاد منافع پايدار براي سهامداران
  • ايجاد منافع پايدار براي كاركنان

هزينه رقابتي

گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:

  • مديريت بهاي تمام شده
  • صرفه جویی در مقیاس
  • استفاده از روش‌هاي نوين تامين منابع مالي

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید