برچسب: نقش رسانه ها در ارتقا جایگاه

سخنان سایپا در خصوص حمایت رسانه ها

شرکت سایپا معتقد است که رسانه ها نقش خیلی مهم و اساسی در ارتقا یافتن جایگاه یک صنعت و پیشرفت آن در کشور دارند و صنعت های مختلف می توانند با گرفتن راهنمایی و اظهار نظرهای مختلف از طریق رسانه ها جایگاه خود را بهبود بخشند .
شرکت سایپا هم می گوید که تصمیم دارد برای پیشرفت جایگاه خود از رسانه ها یاری جوید .