برچسب: نوآوری

مرکز تحقیقات سایپا

در سال 1372 گروه سایپا با سرمایه گذاری مستقیم خودش اقدام به ساخت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا زد
دلیل این اقدام گروه سایپا اهمیت زیادی می باشد که تحقیقات و نوآوری در صنعت خودروی یک کشور دارد
بر این اساس هدف گروه سایپا از ایجاد این مرکز ارائه نمودن خدمات به صنعت کشور می باشد .