برچسب: 5 اصل

فلسفه و نگرش شرکت سایپا

کمپانی سایپا پنج اصل و نگرش را سرلوحه خود قرار داده است . این 5 اصل به شرح زیر می باشد :
1. کم کردن ریسک در سرمایه گذاری ها
2. دست یابی به بهترین برند ایرانی
3. رهبری کردن هزینه های رقابتی
4. ایجاد ارزش همیشگی برای ذینفعان
5.رشد مستمر و متوازن